Kabotaaž veoseveol

Kabotaaz: 4 päevase ooteaja tõlgendamise selgitus

Rootsi vastused Eesti vedajate küsimustele

Euroopa Liidu kodulehel on värskelt avaldatud kabotaaži puudutavad küsimused-vastused

https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/market-rules/rules-cabotage-applicable-21-february-2022_en

Euroopa Liidu kodulehel  avaldatud kabotaaži puudutavad küsimused-vastused eesti keeles.

Euroopa Liidu mobiilsuspaketi määrusega 2020/1055 kehtestatakse alates 21.veebruarist 2022.a. täiendavad piirangud kabotaažvedudele.

Peale kabotaaživeo lõpetamist 4-päevane ooteaeg (cooling-off) enne uue kabotaaživeo alustamist

Vedajad ei tohi teha sama sõidukiga või ühendatud autorongi puhul sama sõiduki mootorsõidukiga kabotaažvedusid samas liikmesriigis nelja päeva jooksul pärast nende poolt teostatud kabotaažveo lõppu selles liikmesriigis.

Liikmesriikidel on õigus rakendada kabotaažipiiranguid ka kombineeritud vedudele

Liikmesriigid võivad sätestada, et määruse artiklis 8 nimetatud kabotaažvedude piiranguid kohaldatakse vedajatele, kui nad teevad asjaomases liikmesriigis veo alg- või lõppetapi raames maanteevedu, kui see on vajalik, et vältida viimati nimetatud sätte kuritarvitamist, mis seisneb selles, et liikmesriikidevaheliste kombineeritud vedude korral osutatakse vastuvõtvas liikmesriigis maanteeveo alg- ja/või lõppetapi raames piiramatut ja pidevat teenust.

Erandit kasutavad liikmesriigid teavitavad enne vastavate riigisiseste meetmete kohaldamist sellest komisjoni.

Täna teadaolevalt rakendavad kabotaažipiiranguid kombineeritud transpordile järgmised riigid: Rootsi, Soome, Taani.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/1055, 15. juuli 2020
millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 1071/2009, (EÜ) nr 1072/2009 ja (EL) nr 1024/2012 eesmärgiga kohandada
neid autovedude sektoris toimunud arenguga (europa.eu)

Koostööpartnerid