Liitumiseeskirjad

NÕUDED TIR-SÜSTEEMIS TÖÖTAVATELE  JA  LIITUMIST TAOTLEVATELE ETTEVÕTETELE
 

 

 Need nõuded on koostatud vastavuses TIR-konventsiooni ja selle lisadega, Assotsiatsiooni kohustuste aktiga Rahvusvahelise Maanteetranspordi Liidu (IRU) ees, Vedaja kohustuste deklaratsiooniga, Vedaja käsiraamatuga, IRU juhistega TIR-märkmike väljastamiseks.

 

  1. TIR-süsteemiga liitumiseks ja seal töötamiseks peab äriühing olema Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni (edaspidi Assotsiatsiooni) liige või liikmekandidaat (juhul, kui TIR-märkmikke soovib kasutada mitteliige, vt. punkt 2). Ettevõte peab täitma järgnevad nõuded:
     
  1. TIR süsteemiga liitumiseks kontrollib Assotsiatsioon järgmisi TIR konventsioonist tulenevaid nõudeid:

1.1 Ettevõtte kohta:

  • Ettevõtte registreerimist
  • Tasulise rahvusvahelise veoseveo tegevusloa olemasolu
  • Ettevõtte majanduslikku olukorda
  • Rikkumiste puudumist - varasemate tolli- või muude õigusaktidega seotud süüdimõistvate kohtuotsuste puudumine
  • kontrollitakse taotleva transpordiettevõtte mainet

 

1.2. Ettevõte peab tõestama oma stabiilset finantsseisu:

Iga TIR-märkmiku kasutaja peab esitama tõenduse oma maksevõimelisuse ja piisavate varade kohta, et täita oma kohustusi tolli ja rahvusvahelise garantiiketi ees. Majandusseisu kontrollimisel võetakse aluseks auditeeritud raamatupidamise bilanss viimase aruandeperioodi kohta.

1.3. Ettevõte peab omama TIR-süsteemis töötamiseks vajalikke sõidukeid:

Ettevõtja omandis peab olema vähemalt 1 sõiduk, mis tegeleb regulaarselt rahvusvaheliste vedudega ja millele on väljastatud TIR-tunnistus. Liisitud sõidukeid võib TIR-süsteemis töötav ettevõte kasutada kui omanik on liisingfirma ja nende sõidukite vastutav kasutaja registreerimistunnistuse lahtris C on TIR-märkmiku valdaja või TIR-süsteemiga liitumist taotlev ettevõte.

1.4. Peab omama teadmisi TIR-konventsiooni rakendamise kohta:

See nõue kehtib ettevõtte juriidilistele esindajatele ja firma juhtkonnale ja personalile, kes korraldavad TIR-vedusid. Assotsiatsiooni kohustuseks on kindlustada, et vedajad on teadlikud TIR-konventsiooni ja sellega seotud reeglite (Vedaja kohustuste deklaratsiooni, Vedaja käsiraamatu) sätetest ning rakendavad neid. Assotsiatsioon korraldab TIR-taotlejatele asjakohane koolituse, et minimeerida riske TIR-süsteemi kasutamisel.

1.5. Assotsiatsioonil on õigus küsida ettevõttelt lisagarantiid, et tagada vajalik vastutus TIR süsteemis töötamiseks.

1.6. Assotsiatsioonil on õigus vajadusel läbi viia täiendavaid kontrolle ülevaate saamiseks ettevõtte sobivusest TIR-tagatissüsteemis töötamiseks. Täiendavaid kontrolle võib läbi viia Assotsiatsioon peasekretäri või TIR-osakonna nimel.

1.7. TIR-süsteemi liikmelisust ei saa üle anda teisele ettevõttele.

 

  1. Märkmikke saavad kasutada ka mitteliikmed järgmistel tingimustel:

 

2.1. Esitatakse kõik eelpool loetletud dokumendid.

2.2. Kui ettevõte on vastu võetud TIR-süsteemi, tuleb tasuda 6000 EUR TIR süsteemiga liitumise tasu. Selleks väljastatakse Assotsiatsiooni sekretariaadi poolt arve.

2.3. Assotsiatsioonil on õigus TIR süsteemiga liituda soovijatelt küsida lisagarantiisid.

2.4. Assotsiatsioonil on õigus nõuda ettevõtte omakapitali suurendamist.

 

3. TIR-süsteemiga liitumist taotleval ettevõttel ei tohi olla:

 

3.1. Tolli- ja maksualaste õigusaktide rikkumisi ning maksuvõlgnevusi:

TIR-süsteemiga liitumist taotlev ettevõte peab olema Maksuametis käibemaksu kohuslasena registreeritud. Tuleb esitada Maksuameti tõend maksuvõlgnevuste puudumise kohta. TIR-konventsioonile ja selle lisadele vastavalt annab oma nõusoleku TIR-süsteemiga liitumiseks esmalt toll. Järelepärimise tollile teeb Assotsiatsioon sekretariaadile esitatud dokumentide põhjal.

3.2. Omanike, nõukogu, juhatuse ja personali hulgas isikuid, kes on olnud seotud ettevõtetega, mis on pannud toime raskeid rikkumisi TIR-süsteemis:
 

Ettevõte on kohustatud esitama Assotsiatsioonile nimekirja omanikest ja teatama aegsasti kõigist muudatustest neis nimekirjades. Samuti tuleb Assotsiatsioonile teatada veokorraldusjuhi nimi ja esitada tema koolitustunnistus. Kõik avaldused, aruanded ja muud äriühingute dokumendid peavad olema allkirjastatud juhatuse liikme(te) poolt. Lõpliku loa TIR-süsteemiga ühinemiseks annab vastavalt TIR-konventsiooni ja selle lisade nõuetele moodustatud TIR-loakomitee.

Kui äriühing on TIR-süsteemi vastu võetud, peab ta jätkuvalt vastama eelpool nimetatud nõuetele.

 

4. Assotsiatsiooni poolt teostatav kontroll TIR-süsteemi liikmete suhtes:

 

4.1. Ettevõtte töö TIR-süsteemis peatatakse kui ilmneb, et:

4.1.1. ettevõte ei ole kuue kuu jooksul TIR-märkmikke kasutanud

Et TIR-märkmike väljastamine jätkuks, peab ettevõtte esindaja pöörduma ERAA sekretariaati, kellelt saab juhtnöörid vajalike toimingute kohta.

4.1.2. ettevõtjaga ei ole võimalik ühendust saada Assotsiatsioonile esitatud aadressil, e-posti aadressil ja telefonidel

4.1.3. ettevõtja kohta Eesti Vabariigi äriregistrist saadud andmed ei ole vastavuses Assotsiatsioonile esitatuga

4.1.4. ettevõtte suhtes on laekunud pretensioonid maksuametilt või tolliametilt

4.1.5. ettevõtte omanike ring on muutunud üle 30%

4.1.6. ettevõtte maksevõimelisuses on tekkinud kahtlusi, seoses maksetähtaja ületanud võlgnevusega ERAA ees

4.1.7.ettevõtte puhul ilmneb transpordi alaseid väärkasutusi

4.1.8.on võetud tööle autojuhte ja veosekorraldusjuht ettevõtetest, kus nad on sooritanud raskeid rikkumisi TIR-süsteemis

4.1.9. Assotsiatsioonile teatamata on muutunud ettevõtet esindama volitatud isikute ring

4.1.10. ilmnevad muud asjaolud, mis viitavad ettevõtja võimetusele täita TIR-süsteemis osalemisest tulenevaid kohustusi.

 

Kogu informatsioon ettevõttes toimuvate muutuste kohta tuleb Assotsiatsioonile esitada kirjalikult.

 

4.2. TIR-märkmiku valdaja suhtes kohaldatakse erilisi turvameetmeid või tegevuse peatamist süsteemis, kui:

4.2.1. kui tema suhtes esitatakse eelteatis või teatis TIR-veo lõpetamata jätmise kohta vastavalt TIR Konventsiooni lisale 10, mille aluseks on teatise puudumine TIR veo lõpetamise kohta SafeTIR andmebaasis

4.2.2. kui eelteatises esitatud kuupäevaks ei ole positiivset vastust või uut teadet

4.2.3. kui puuduvad muud veenvad tõendid TIR-veo lõpetamise kohta ja tõendid konkreetse olukorra (nt vargus, vääramatu jõud) esinemisest, mille on esitanud TIR-märkmiku valdaja vastavalt oma riigi assotsiatsioonile ja IRU-le

4.2.4. TIR-märkmikku ei ole tagastatud, SafeTIR info puudub ja Assotsiatsioonile ei ole esitatud õigeaegselt kahe tööpäeva jooksul deklaratsiooni kadunud/ varastatud/ hävinud TIR-märkmiku kohta

4.2.5. TIR-märkmikud on kadunud või varastatud hooletuse tagajärjel

4.2.6. TIR-märkmiku kasutamise kohta on tollivõimud esitanud pretensiooni

4.2.7. vedaja on sooritanud TIR-märkmikuga või muul viisil tollipettuse

4.2.8. rahvusvaheline garantiikett on nõudnud vedaja töö peatamist TIR-süsteemis.

 

4.3.

Vastavalt Assotsiatsiooni lepingule IRU-ga võib Assotsiatsioon IRU või TIR-süsteemi rahvusvahelise kindlustaja taotlusel kehtestada täiendavaid nõudeid TIR-märkmiku omaniku suhtes, et vältida TIR süsteemi kuritarvitamist. IRU või rahvusvahelise kindlustaja nõude alusel peab Assotsiatsioon neid nõudeid vedaja suhtes kohaldama ja  rangelt järgima.

 

5.TIR-süsteemiga liitumiseks nõutavate dokumentide loetelu:

 

5.1. Avaldus

5.2. auditeeritud majandusaasta aruanne koos audiitori otsuse koopiaga

5.3. veokorraldusjuhi tunnistus ja selle isiku lihtkirjalik kinnitus, et temaga on tööleping sõlmitud, ning märkida isikukood ja lepingu tähtaeg

5.4. rahvusvahelisi vedusid teostavate veokite nimekiri, mille alusel määratakse hiljem TIR-märkmike kasutuskvoot

Veokite nimekiri peab sisaldama veoki registreerimismärki, kere tüüpi, omaniku nime. Kui omanikuks on liisingfirma, siis peab vastutava kasutajana olema märgitud TIR-i taotleja.

 

6. TIR-süsteemis töötamiseks nõutavad maksed ja dokumendid:

6.1. Kui ettevõte on vastu võetud TIR-süsteemi, tuleb tasuda 3000 EUR TIR-süsteemiga liitumise tasu. Selleks väljastatakse ERAA sekretariaadi poolt arve. Mitteliikmele on liitumistasu 6000 EUR.

6.2. Koos TIR-süsteemiga liitumise arvega väljastab ERAA sekretariaat uuele liikmele ka Vedaja Kohustuste Deklaratsiooni ning TIR-valdaja käsiraamatu. Nendes dokumentides sisalduvaid nõudeid peab vedaja jätkuvalt täitma.

6.3. Kui on tutvutud eelpool mainitud dokumentidega ja on tasutud liitumistasu, tuleb äriühingu juhatuse liikme poolt allkirjastada Vedaja Kohustuste Deklaratsioon.

6.4. Ettevõte on kohustatud ERAA TIR-osakonda informeerima kõigist muudatustest ettevõtte omandisuhetes, mis leiavad aset pärast Kohustuste Deklaratsiooni allkirjastamist ning juhul, kui toimuvad muudatused firma andmetes, siis allkirjastama uue Kohustuste deklaratsiooni.

 

Tähelepanu!

ERAA-l on õigus esitada mitte õigeaegselt tagastatud TIR märkmiku eest ettevõttele arve summas 200 EUR.

ERAA-d tuleb koheselt kirjalikult teavitada TIR märkmiku kaotamisest või hävimisest. ERAA saadab vedajale avalduse vormi, mis tuleb täita ja tagastada ERAA-le. ERAA esitab kaotatud või hävinud TIR märkmiku korral ettevõttele arve summas 200 EUR.

Koostööpartnerid