Liitumiseeskirjad

NÕUDED TIR-SÜSTEEMIS TÖÖTAVATELE  JA  LIITUMIST TAOTLEVATELE ETTEVÕTETELE
 

  Need nõuded on koostatud vastavuses TIR-konventsiooni ja selle lisadega, Assotsiatsiooni kohustiste aktiga Rahvusvahelise Maanteetranspordi Liidu (IRU) ees, Vedaja kohustuste deklaratsiooniga, Vedaja käsiraamatuga, IRU juhistega TIR-märkmike väljastamiseks.

 

  1. TIR-süsteemiga liitumiseks ja seal töötamiseks peab äriühing olema Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni (edaspidi Assotsiatsiooni) liige või liikmekandidaat (juhul, kui TIR-märkmikke soovib kasutada mitteliige, vt. punkt 2.). Ettevõte peab täitma järgnevad nõuded:
 

  1.1. Esitama kaks TIR-süsteemis töötava ettevõtte poolt väljastatud soovituskirja:

TIR-süsteemiga liitumiseks tuleb taotlejal esitada kaks soovituskirja TIR-süsteemi liikmetelt, kes on vähemalt aasta kasutanud TIR-märkmikke ilma tõsiste rikkumisteta. Aastast perioodi soovitaja suhtes arvutatakse alates talle esimese TIR-märkmiku väljastamise kuupäevast. Soovitusi võivad TIR-süsteemi liikmed anda ainult siis, kui nende auditeeritud bilansi järgne omakapital ületab 60000 eurot. Aastase perioodi jooksul tohib välja anda vaid ühe soovituskirja. Soovitaja vastutab soovitatu võimalike rikkumiste eest TIR-süsteemis, mis leiavad aset aastase perioodi vältel peale esimese TIR-märkmiku väljastamist soovitatule arvestades, et nõuete esitamise lõpptähtaeg soovitatu suhtes saabub kaks aastat ning kolm kuud pärast aastase perioodi lõppu. Soovitaja on kohustatud soovitatu poolsete tõsiste rikkumiste ilmnemisel tasuma aasta jooksul TIR-märkmike eest viiekordset hinda.

  1.2. Tõestama oma stabiilset finantsseisu:

  Iga TIR-märkmiku kasutaja peab esitama tõenduse oma maksevõimelisuse ja piisavate varade kohta, et täita oma kohustusi tolli ja rahvusvahelise garantiiketi ees. TIR-süsteemiga liitumist taotleva äriühingu bilansi järgne omakapital peab olema vähemalt 60 000 eurot. Selle olemasolu kontrollimisel võetakse aluseks auditeeritud raamatupidamise bilanss viimase aruandeperioodi kohta.  Lisaks tuleb esitada raport ettevõtte majandusliku seisu kohta taustuuringutega tegelevalt ettevõttelt, kelle seisukohti Assotsiatsioon aktsepteerib.

  1.3. Peab omama TIR-süsteemis töötamiseks vajalikke sõidukeid:

  Ettevõtja omandis peab olema vähemalt 1 sõiduk, mis tegeleb regulaarselt rahvusvaheliste vedudega ja millele on väljastatud TIR-tunnistus. Liisitud sõidukeid võib TIR-süsteemis töötav ettevõte kasutada kui omanik on liisingfirma ja nende sõidukite vastutav kasutaja registreerimistunnistuse lahtris C on TIR-märkmiku valdaja või TIR-süsteemiga liitumist taotlev ettevõte. Venemaa ja Valgevene vedudel ei tohi TIR-süsteemis kasutada renditud või üüritud veoautosid. TIR-märkmike omanikel ei ole lubatud kasutada TIR-vedudel ja nende organiseerimisel alltöövõtjaid. Juhul, kui soovitakse kasutada renditud veokeid, tuleb esitada lisatagatised, mille liigi ja suuruse määravad assotsiatsiooni juhtorganid.

  1.4. Peab omama teadmisi TIR-konventsiooni rakendamise kohta:

  See nõue ei kehti mitte üksnes ettevõtte juriidilistele esindajatele, vaid ka firma juhtkonnale ja personalile, kes korraldavad TIR-vedusid. Assotsiatsiooni kohustuseks on kindlustada, et vedajad on teadlikud TIR-konventsiooni ja sellega seotud reeglite (Vedaja kohustuste deklaratsiooni, Vedaja käsiraamatu) sätetest ning rakendavad neid. Sellest nõudest tulenevalt ei tohi TIR-märkmiku omanikud palgata näiteks asendusautojuhte TIR-vedude teostamiseks lühiajalise töölepingu alusel.


 

  2. Märkmikke saavad kasutada ka mitteliikmed järgmistel tingimustel:
 

  2.1. Esitatakse kõik eelpool loetletud dokumendid välja arvatud soovituskirjad.

  2.2. Pärast TIR-süsteemile juurdepääsu lubamist esitatakse iga väljastatud TIR-märkmiku kohta tagatis summas 60 000 eurot, mis vabastatakse pärast TIR konventsioonis kehtestatud pretensioonide esitamise tähtaja möödumist - kaks aastat ja kolm kuud peale TIR-märkmiku kasutamist.

Tagatiseks võib sellisel juhul olla pangagarantiikiri või deposiit ERAA kasuks.


 

  3. TIR-süsteemiga liitumist taotleval ettevõttel ei tohi olla:
 

  3.1. Tolli- ja maksualaste õigusaktide rikkumisi ning maksuvõlgnevusi:

  TIR-süsteemiga liitumist taotlev ettevõte peab olema Maksuametis käibemaksu kohuslasena registreeritud. Tuleb esitada Maksuameti tõend maksuvõlgnevuste puudumise kohta. TIR-konventsioonile ja selle lisadele vastavalt annab oma nõusoleku TIR-süsteemiga liitumiseks esmalt toll. Järelepärimise tollile teeb Assotsiatsioon sekretariaadile esitatud dokumentide põhjal. 

  3.2. Omanike, nõukogu, juhatuse ja personali hulgas isikuid, kes on olnud seotud ettevõtetega, mis on pannud toime raskeid rikkumisi TIR-süsteemis:

  Ettevõte on kohustatud esitama Assotsiatsioonile nimekirja omanikest, rahvusvahelist vedudega tegelevatest isikutest, rahvusvahelistel vedudel töötavatest autojuhtidest ja teatama aegsasti kõigist muudatustest neis nimekirjades. Samuti tuleb Assotsiatsioonile teatada rahvusvaheliste vedude eest vastutaja nimi ja esitada tema koolitustunnistus. Kõik soovituskirjad, avaldused, aruanded ja muud äriühingute dokumendid peavad olema allkirjastatud juhatuse liikme(te) poolt. Lõpliku loa TIR-süsteemiga ühinemiseks annab vastavalt TIR-konventsiooni ja selle lisade nõuetele moodustatud TIR-loakomitee, mille istungid leiavad aset mitte harvem kui neli korda aastas.

  Kui äriühing on TIR-süsteemi vastu võetud, peab ta jätkuvalt vastama eelpool nimetatud nõuetele.

 

  4. Assotsiatsiooni poolt teostatav kontroll TIR-süsteemi liikmete suhtes:

 

  4.1. Ettevõtte töö TIR-süsteemis peatatakse kui ilmneb, et:

4.1.1.  ettevõte ei ole kolme kuu jooksul TIR-märkmikke kasutanud;

  Et TIR-märkmike väljastamine jätkuks, peab ettevõtte esindaja pöörduma ERAA sekretariaati, kellelt saab juhtnöörid vajalike toimingute kohta.

4.1.2.  ettevõtjaga ei ole võimalik ühendust saada Assotsiatsioonile esitatud aadressil ja telefonidel;

4.1.3.  ettevõtja kohta Eesti Vabariigi äriregistrist saadud andmed ei ole vastavuses Assotsiatsioonile esitatuga;

4.1.4.  ettevõtte suhtes on laekunud pretensioonid maksuametilt või tolliametilt;

4.1.5.  ettevõtte omanike ring on muutunud üle 30%;

4.1.6.  ettevõtte maksevõimelisuses on tekkinud kahtlusi, seoses maksetähtaja ületanud võlgnevusega ERAA ees;

4.1.7. ettevõtte puhul ilmneb veolubade väärkasutusi;

4.1.8. on võetud tööle autojuhte ja vedude korraldajaid ettevõtetest, kus nad on sooritanud raskeid rikkumisi TIR-süsteemis;

4.1.9. Assotsiatsioonile teatamata on muutunud ettevõtet esindama volitatud isikute ring;

4.1.10. ilmnevad muud asjaolud, mis viitavad ettevõtja võimetusele täita TIR-süsteemis osalemisest tulenevaid kohustusi.

  Kogu informatsioon ettevõttes toimuvate muutuste kohta tuleb Assotsiatsioonile esitada kirjalikult.

 


  4.2. Samuti peatatakse ettevõtte töö TIR-süsteemis kui seoses TIR-märkmike kasutamisega ilmneb, et:

4.2.1 vedaja poolt tagastatud TIR-märkmikele lisatud CMR-i koopiatelt puudub kaubasaaja(te) kinnitus kauba kohaletoimetamise kohta;

4.2.2. TIR-märkmik on lõpetatud Vene Föderatsioonis Valgevene Vabariigis või Kasahstanis ning SafeTIR'i lõpetamise info puudub 15päeva pärast TIR-märkmikus toodud lõpetamise kuupäeva, ning samas puudub ka Venemaal lõpetatud TIR-märkmiku puhul ERAA Kontrolli Dispetšer Punkti (KDP) kinnitus;

4.2.3.  ületatakse TIR-märkmike tagastustähtaegu ning samas puuduvad SafeTIR kinnitused märkusteta lahtitollimise kohta;

4.2.4.  kui ei ole õigeaegselt kahe tööpäeva jooksul teatatud TIR-märkmiku kadumisest, vargusest või muul viisil hävinemisest;

4.2.5.  TIR-märkmikud on kadunud või varastatud hooletuse tagajärjel;

4.2.6.  TIR-märkmiku kasutamise kohta on tollivõimud esitanud pretensiooni;

4.2.7.  TIR-märkmikku ei ole tagastatud, SafeTIR info puudub ja Assotsiatsioonile ei ole esitatud deklaratsiooni kadunud/ varastatud/ hävinud TIR-märkmiku kohta;

4.2.8.  vedaja on sooritanud TIR-märkmikuga või muul viisil tollipettuse;

4.2.9.  Tema poolt esitatud TIR-süsteemis töötamise garantiid ei ole enam rahuldavad;

4.2.10.  rahvusvaheline garantiikett on nõudnud vedaja töö peatamist TIR-süsteemis.

  Assotsiatsioon peab koheselt TIR-süsteemist välja arvama ettevõtte, kes on välismaal TIR-süsteemist välja arvatud vastavalt TIR-konventsiooni Artiklile 38, kui ka rahvuslik toll ei ole sellist otsust teinud. Selliste firmade tagasivõtmine on sõltuv välisriigi tolli otsuse tühistamisest ning ettevõte peab uuesti läbima vastuvõtuprotseduuri.


 

  5. TIR-süsteemiga liitumiseks nõutavate dokumentide loetelu:
 

  5.1. Avaldus,
  5.2. kaks soovituskirja,
  5.3. auditeeritud majandusaasta aruanne koos audiitori otsuse koopiaga,
  5.4. rahvusvaheliste vedude eest vastutaja tunnistus ja selle isiku lihtkirjalik kinnitus, et temaga on tööleping sõlmitud, ning selle tähtaeg,
  5.5. rahvusvaheliste vedude korraldamisega tegelevate isikute nimekiri koos isikukoodidega,
  5.6. autojuhtide nimekiri koos isikukoodidega,
  5.7. rahvusvahelisi vedusid teostavate veokite nimekiri, mille alusel määratakse hiljem TIR-märkmike kasutus kvoot,

 Veokite nimekiri peab sisaldama veoki registreerimismärki, kere tüüpi, omaniku nime. Kui omanikuks on liisingfirma, siis peab vastutava kasutajana olema märgitud TIR-i taotleja.
 

  6. TIR-süsteemis töötamiseks nõutavad maksed ja dokumendid:

  6.1. Kui ettevõte on vastu võetud TIR-süsteemi, tuleb tasuda 8000 USD tagatisraha ERAA arvele, mida käsitletakse, kui TIR-süsteemiga liitumise maksu. Selleks väljastatakse ERAA sekretariaadi poolt arve ettevõtte nõudmisel.
  6.2. Koos TIR-süsteemiga liitumise arvega väljastab ERAA sekretariaat uuele liikmele ka Vedaja Kohustuste Deklaratsiooni ning TIR-valdaja käsiraamatu. Nendes dokumentides sisalduvaid nõudeid peab vedaja jätkuvalt täitma.
  6.3. Kui on tutvutud eelpool mainitud dokumentidega ja on tasutud liitumismaks, tuleb äriühingu juhatuse liikme poolt allkirjastada Vedaja Kohustuste Deklaratsioon ja esitada TIR-süsteemis töötamise tagatis summas vähemalt 50 000 USD äriühingu kohta. Tagatiseks võib olla deposiit ERAA arvele, pangagarantii, kindlustusleping finantsgarantii vormis (s.t. koos Eritingimusega) või pant.
  6.4. Ettevõte on kohustatud ERAA TIR-osakonda informeerima kõigist muudatustest ettevõtte omandisuhetes, mis leiavad aset pärast Kohustuste Deklaratsiooni allkirjastamist ning juhul, kui toimuvad muudatused firma andmetes, siis allkirjastama uue Kohustuste deklaratsiooni.

Koostööpartnerid