Nõukogu

Alates 28.05.2024

Nr Nimi Ettevõte e-post telefon
1 Tiit Parik, Nõukogu esimees Haanpaa OÜ tiit.parik@samat.com +372 5168 412
2 Kristjan Kraag Stark Logistics AS kristjan.kraag@starklogistics.ee +327 5118 013
3 Liivi Kroonberg Nordveo OÜ liivi@nordveo.ee +372 5038 592
4 Ole Loigu Saku AB AS ole@sakuab.ee +372 5622 9060
5 Alar Parv Alpter Grupp OÜ alar@alpter.ee +372 5029 299
6 Lenno Põder Ametikoolitus OÜ lenno.poder@autosert.ee +372 5077 332
7 Oliver Tatar ATV Transpordi AS oliver@atv.ee +372 5156 543
8 Mihkel Vahe Linford Transport OÜ mihkel@linford.ee +372 5072 903
9 Erko Vallbaum Lajos AS erko@lajos.ee +372 5223 124

Väljavõte põhikirjast

Artikkel 18      Koosseis

18.1. Nõukogu on üheksaliikmeline. Nõukogu liikmed valitakse Volikogu poolt Assotsiatsiooni liikmete või nende esindajate hulgast. Nõukogu koosneb Presidendist ja kaheksast liikmest.
18.2. Volikogu valib Presidendi Nõukogu esimehe ülesannetes, kes korraldab ja juhib Nõukogu tööd.
18.3. Nõukogu liige valitakse kolmeks aastaks. Igal aastal uuendatakse 1/3 Nõukogu koosseisust. Nõukogu liige võib olla valitud järjestikku ühe Nõukogu koosseisu liikmeks. President võib olla valitud ka teiseks perioodiks.
18.4. Nõukogu liikme volitused kehtivad kuni vastav Nõukogu liige on õigustatud esindama Assotsiatsiooni liiget. Juhul kui Nõukogu liige ei oma Assotsiatsiooni liikme esindusõigust või kui liige on välja astunud või välja arvatud Assotsiatsioonist, asendatakse ta  Nõukogu valimistel järgmisena enim hääli saanud kandidaadiga. Vähem kui aasta olnud asendusliige võib kandideerida ka teiseks perioodiks.

Artikkel 19      Nõukogu pädevus

19.1. Nõukogu planeerib Assotsiatsiooni tegevust tema eesmärkide saavutamiseks ja korraldab Assotsiatsiooni juhtimist ning teostab järelevalvet Juhatuse tegevuse üle. Nõukogu koostab Assotsiatsiooni tegevuskava ja esitab selle koos järgneva aasta eelarvega Volikogule kinnitamiseks. Nõukogu esitab Volikogule Assotsiatsiooni tegevuse aruande, raamatu-pidamise aruande ja audiitori järeldusotsuse.  
19.2. Nõukogu pädevusse kuulub:
19.2.1. liikmeks vastuvõtmise ja liikmekandidaadiks registreerimise avalduste läbivaatamine ja otsuse tegemine;
19.2.2. liikme või liikmekandidaadi lahkumisavalduste läbivaatamine ja kinnitamine, Assotsiatsioonist välja arvamise ja registrist kustutamise otsustamine;
19.2.3. Assotsiatsiooni Juhatuse määramine ja Juhatusega lepingu sõlmimine;
19.2.4. registrisse kantud vallasasjade omandamise, võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine;
19.2.5. Assotsiatsiooni finantsseisundi kontrollimine, vajaduse korral eelarve muutmine eelarve piires eelarve kuluartiklite osas;
19.2.6. laenude ja võlakohustuste võtmine ning tagamine, mis väljuvad kinnitatud eelarve piiridest.

Artikkel 20      Nõukogu istung

20.1. Nõukogu peab oma istungeid vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kuus. Istungi kutsub kokku Juhatus Presidendi või teda asendava Nõukogu liikme ülesandel, teatades Nõukogu liikmetele istungi toimumise aja ja koha vähemalt viis (5) päeva enne istungi toimumist.
20.2. Nõukogu istung on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt kaks kolmandikku (2/3) Nõukogu liikmetest. Nõukogu otsused võetakse vastu Nõukogu kohalviibinud liikmete lihthäälteenamusega. Nõukogu istungil osaleb Peasekretär.
20.3. Nõukogu istungit juhatab President või teda asendav Nõukogu liige.  

Koostööpartnerid