Ühenduse tegevusluba sõitjateveoks

Ühistranspordiseaduse kohaselt peab tasulise sõitjateveo korraldamiseks vedajal olema ühenduse tegevusluba.

Ühenduse tegevusluba on dokument, mis tuleneb Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1073/2009 artiklist 4 ja tõendab selle omaja õigust korraldada tasu eest riigisisest ja rahvusvahelist liinivedu liiniloa või lepingu alusel ning riigisisest ja rahvusvahelist juhuvedu.

Igal kasutataval bussil peab olema ühenduse tegevusloa tõestatud koopia.

Mõlemad dokumendid väljastab ERAA.

Tegevusluba peab omama, kui tasulist sõitjatevedu teostatakse liiklusregistrisse kantud vedaja omandis oleva või kastuslepingu alusel kasutusse võetud sõitjateveoks ettenähtud sõidukiga.


Tegevusluba saavad taotleda äriregistrisse kantud ettevõtjad või seaduse alusel teise registrisse kantud isikud.
Tegevusloa taotlemiseks tuleb esitada ERAA-le:

1) taotlus taotleja kontaktandmetega, sealhulgas telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress;
2) juriidilisest isikust taotleja puhul nimi ja registrikood, füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood;
3) kui taotleja soovib, et talle antava loa kehtivusaega piirataks võrreldes ühistranspordiseaduses ettenähtuga, siis loa soovitud kehtivusaeg;
4) ühistranspordiseaduse nõuetele vastava veokorraldusjuhi nimi ja isikukood või selle puudumise korral sünniaeg, kontaktandmed, sealhulgas telefoninumber ja elektronposti aadress, isiku nõusolek veokorraldusjuhiks määramise kohta, veokorraldusjuhi ametialast pädevust kinnitav dokument
ning veokorraldusjuhi määramist kinnitav dokument, koos temaga sõlmitud lepingu andmetega (lepingu liik, sõlmimise kuupäev ja kehtivusaeg); 
5) Veokorraldusjuhi ametipädevust tõendav dokument, info koolituse kohta leiate siit

NB! Juhime tähelepanu, et kehtivas ühistranspordiseaduses kasutatakse mõistet „veokorraldusjuht“, mitte „vedude korraldamise eest vastutav isik“ või „veokorraldaja“, nagu see oli seaduse varasemates redaktsioonides.
Eelnevast tulenevalt, palume ühenduse tegevusloa taotluse lisadokumendid vormistada kooskõlas kehtiva ühistranspordiseadusega.

Lepinguta saavad veokorraldusjuhiks asuda tegevusloa taotleja juhatuse liikmed või osanikud/aktsionärid.

Kui veokorraldusjuht asub ametisse muu lepingu kui töölepingu alusel, peab temaga sõlmitud lepingus olema ära toodud tööülesannete loetelu vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1071/2009 artikli 4 punktile 2b.


Taotluse võib esitada e-postiga digitaalselt allkirjastatuna või läbi majandustegevuse registri https://mtr.ttja.ee/ 
 

Vormistatud tegevusloa saab kätte kohapeal, või taotlejale sobivast filiaalist.

Avalduse vormi näidis:   DOC formaadis   või   PDF formaadis
Avaldused koos lisadokumentidega võib saata e-postiga: elo(at)eraa.ee
Tegevusloa taotluse menetlustasu on 210€, millele lisandub käibemaks.
Menetlustasu arve saadetakse tegevusloa taotlusel ettevõtte kontaktidesse märgitud e-posti aadressile.
Tegevusloa taotluse menetlemine algab peale arve tasumist.

Kui tegevusloa taotlemiseks esitatud dokumentides sisalduvates andmetes on toimunud muudatused (näit. veokorraldusjuhi vahetumine, kontaktandmete muudatused), peab nendest vähemalt 30 päeva jooksul tegevusloa väljaandjat kirjalikult informeerima.
Tegevusload, mille kehtivus on peatatud, kehtetuks tunnistatud tuleb tagastada tegevusloa andjale hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

Ühenduse tegevuslubasid menetletakse ERAA Tallinna kontoris aadressil Narva mnt. 91, 10127.
Oleme avatud  tööpäevadel 09.00-13.00 ja 14.00-17.00

Ühenduse tegevusloa tõestatud koopiaid menetletakse ja väljastatakse ERAA
Tallinna kontoris E - R kell 9-13 ja 14-17.
Pärnu kontoris T - N kell 9-13 ja 14-17.
Tartu kontoris E - R kell 9-13 ja 14-17.

Avalduse näidis:   DOC formaadis   või   PDF formaadis

ERAA Tallinn                                                          
Narva mnt. 91, 10127,
tel: 6062 051
elo(at)eraa.ee

ERAA Tartu
Sepa  26, 50113
tel: 7366 813
marika(at)trt.eraa.ee

ERAA Pärnu (AIDE ärikeskus,  tuba 208)
Lille 4, 80010
tel: 4470 540
liilia(at)prn.eraa.ee

Sõitjateveo dokumentide menetlustasud

 

Hind ilma km-ta

Hind km-ga

Ühenduse tegevusluba

210 €

252 €

Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia

18 €

21.60 €

Sertifikaat sõitjateveoks oma kulul

18 €

21.60 €

EÜ juhuveo kontrolldokument

50 €

60 €

INTERBUS kontrolldokument 

50 €

60 €

 

Lisainfo Elo Tambur 606 2051, elo(at)eraa.ee

Koostööpartnerid