Ühenduse tegevusluba veoseveoks

Ühenduse tegevusloa (edaspidi tegevusluba) taotlusi menetleb ja väljastab vedajale Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA).

Ettevõtjal peab olema tegevusluba, kui tasulist veosevedu teostatakse vedaja omandis oleva või kasutuslepingu alusel kasutatava auto või autorongiga, mille suurim lubatud täismass ületab 3,5 tonni ja mille valmistajakiirus ületab 40 kilomeetrit tunnis.

NB! Alates 21.maist 2022.a. kehtib tegevusloa nõue sõidukitele, mille suurim lubatud täismass ületab 2,5 tonni.

Tasuline veosevedu, mida võib korraldada tegevusloata on sätestatud autoveoseaduse §-s 6.

Tegevusloa taotleja ja vedaja peavad olema kantud äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse. Vedajale antud tegevusluba ja selle ärakiri ei kehti vedaja tütarettevõtja suhtes.

Tegevusloa taotleja esitab ERAA-le järgmised dokumendid:

 1. taotlus, milles lisaks taotleja asukoha aadressile sisaldub ka see aadress Eestis, kus taotleja hoiab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 5 punktis a nimetatud dokumente (raamatupidamis-, personali-, autojuhtide sõidu- ja puhkeaja andmeid sisaldavad jm. äridokumendid), kui see aadress ei lange kokku taotleja asukoha aadressiga äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris;
 2. taotleja tegevjuhi nimi, ning kui tegevjuht ja veokorraldusjuht ei ole sama isik, siis tegevjuhi isikukood või isikukoodi puudumise korral sünniaeg ning kontaktandmetena telefoninumber ja elektronposti aadress;
 3. veokorraldusjuhiks määratud isiku nimi ja isikukood või selle puudumise korral sünniaeg ning kontaktandmetena telefoninumber ja elektronposti aadress;
 4. isiku veokorraldusjuhiks määramist kinnitav dokument, millele on kantud või lisatud veokorraldusjuhi allkirjastatud kirjalik nõusolek veokorraldusjuhiks määramise kohta, välja arvatud juhul, kui veokorraldusjuht on füüsilisest isikust ettevõtja ise või äriühingu või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isiku juhatuse liige, kelle esindusõigust ei ole äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri andmetel piiratud;
  NB! Juhime tähelepanu, et kehtivas autoveoseaduses kasutatakse mõistet „veokorraldusjuht“, mitte „vedude korraldamise eest vastutav isik“ või „veokorraldaja“, nagu see oli seaduse varasemates redaktsioonides.
  Eelnevast tulenevalt, palume ühenduse tegevusloa taotluse lisadokumendid vormistada kooskõlas kehtiva autoveoseadusega.
 5.  veokorraldusjuhi ametipädevust tõendav dokument, info koolituse kohta leiate siit
 6.  kui isik on veokorraldusjuhiks määratud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 4 kohaselt töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel, peavad isiku veokorraldusjuhiks määramist kinnitavale dokumendile olema kantud või lisatud andmed sõlmitud lepingu liigi, osapoolte, sõlmimise kuupäeva ja kehtivusaja kohta;
  NB! Kui veokorraldusjuht määratakse ametisse võlaõigusliku lepingu alusel, peab temaga sõlmitud lepingus olema ära toodud tööülesannete      loetelu vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1071/2009 artikli 4 punktile 2b ja märgitud tema vastutus veokorraldusjuhina.
 7. kirjalik kinnitus, et taotleja vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 5 lõike 1 punktis f sätestatud nõuetele.

Tegevuslubasid veoseveoks ja nende kinnitatud ärakirju veokitele saab taotleda ka läbi majandustegevuse registri https://mtr.ttja.ee/

Avalduse vormi näidis:   DOC_formaadis  või PDF_formaadis

saata epostile: elo(at)eraa.ee
Tegevusloa taotluse menetlustasu on 210€, millele lisandub käibemaks.
Menetlustasu arve saadetakse tegevusloa taotlusel ettevõtte kontaktidesse märgitud e-posti aadressile.
Tegevusloa taotluse menetlemine algab peale arve tasumist.

Kui tegevusloa taotlemiseks esitatud dokumentides sisalduvates andmetes on toimunud muudatused (näit. veokorraldusjuhi vahetumine, kontaktandmete muudatused), peab tegevusloa omaja nendest tegevusloa andjat majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 30 sätestatud korras kirjalikult informeerima.

Tegevusloa kaotamise, varguse, hävimise või tegevusloale kantud vedaja aadressi muutumise korral antakse taotlejale uus dokument, mille kehtivusaeg ei ole pikem kui asendatava dokumendi kehtivusaeg.

Tegevusloa taotluse vorm aadressi muutumise korral    
Avalduse vormi näidis:    DOC_formaadis  või PDF_formaadis
saata epostile: elo(at)eraa.ee

Aadressi muutumise korral on uue tegevusloa maksumus 18€ + käibemaks.

Kui tegevusloa kehtivus on peatatud või tegevusluba on kehtetuks tunnistatud, tuleb see dokumendi andjale 5 tööpäeva jooksul tagastada.

Dokumentide vastuvõtt ja kättesaamine toimub ERAA Tallinna kontoris aadressil Narva mnt. 91 igal tööpäeval kell 9-13 ja 14-17

Info tel. 60 620 51, 60 620 63, 60 620 60

* Autoveoseadusest tulenevalt peab tasulist veosevedu korraldaval vedajal olema määratud veokorraldusjuht, kes peab olema hea mainega isik ja ametialaselt pädev korraldama veosevedu ning kes vastutab vedaja juures Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 6 lõike 1 punktides a ja b nimetatud valdkondlike nõuete täitmise eest.

Kontaktisik Elo Tambur, 60 620 51, elo(at)eraa.ee  

 

Koostööpartnerid