Üldkogu

Väljavõte põhikirjast

Artikkel 10      Üldkogu

10.1. Assotsiatsiooni kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, mida nimetatakse Üldkoguks. Üldkogu istungid on korralised ja erakorralised.
10.2. Korralise Üldkogu istungi kutsub kokku Juhatus vähemalt kord kahe aasta jooksul põhikirjas ettenähtud korras.
10.3. Juhatus peab Üldkogu istungi kokku kutsuma, kui sellise nõudmise on esitanud vähemalt 1/10 Assotsiatsiooni liikmetest, Volikogu  või Revisjonikomisjon.
10.4. Kui Juhatus ei kutsu kokku Erakorralist Üldkogu istungit kahe kuu jooksul punktis 10.3. nimetatud nõudmise esitamisest, on nõude esitanutel õigus Üldkogu istung ise kokku kutsuda samas korras Juhatusega.

Artikkel 11      Üldkogu kokkukutsumise teade

11.1. Juhatus saadab teate Üldkogu istungi toimumise aja, koha ja päevakorra kohta Assotsiatsiooni liikmetele ja liikmekandidaatidele vähemalt neliteist (14) päeva enne Üldkogu istungi toimumist talle teatatud viimasel aadressil.
11.2. Üldkogu istungi kokkukutsumise teade avaldatakse Assotsiatsiooni infoväljaandes vähemalt kolmkümmend (30) päeva enne Üldkogu istungi toimumist.

Artikkel 12      Üldkogu pädevus

12.1. Üldkogu pädevusse kuulub:
12.1.1. põhikirja muutmine;
12.1.2. Assotsiatsiooni eesmärgi muutmine;
12.1.3. Assotsiatsiooni ühinemise, jagunemise ning tegevuse lõpetamise otsustamine;
12.1.4. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste juhtimisorganite pädevusse.

Artikkel 13      Üldkogu istungi läbiviimine

13.1. Üldkogu on pädev vastu võtma otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle 40 % liikmetest.
13.2. Kui Üldkogul ei ole otsuste tegemiseks nõutavat osalust või esindatust, kutsutakse Juhatuse poolt määratud ajal kahe nädala jooksul kokku uus Üldkogu sama päevakorraga. Selliselt kokku kutsutud uus Üldkogu on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata Üldkogul osalenud või esindatud liikmete arvust.
13.3. Üldkogu on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on Üldkogu kokkukutsumisel teatavaks tehtud.
13.4. Üldkogust osavõtvate hääleõiguslike liikmete enamuse tahtel võib Üldkogu arutamiseks võtta mistahes Assostsiatsiooni tegevust puudutavaid küsimusi.
13.5. Üldkogule esitatavad otsuse projektid avaldatakse vähemalt kaks (2) nädalat enne Üldkogu istungi toimumist.
13.6. Üldkogu istungit juhib President või teda asendav Nõukogu liige.

Artikkel 14      Üldkogu otsus

14.1. Üldkogu otsused võetakse vastu, kui nende poolt hääletab üle poole Üldkogul osalenud liikmetest või nende esindajatest, välja arvatud käesoleva põhikirja artikli 12 punktides 12.1.1. ja 12.1.3. sätestatud juhtudel, milliste otsuste vastuvõtmiseks on vajalik üle 2/3 Üldkogu istungil osalevate liikmete häältest ja punktis 12.1.2. sätestatud juhul, millise otsuse vastuvõtmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek ning muudel seaduses sätestatud juhtudel.
14.2. Üldkogu otsusel on hääletamine avalik või salajane.
14.3. Üldkogu otsus loetakse vastu võetuks Üldkogu kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Assotsiatsiooni liikmed.
14.4. Igal Assotsiatsiooni liikmel on Üldkogus üks hääl. Liige ei või hääletada, kui otsus-tatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või liikmega või temaga seotud isiku vastu nõude esitamist või sellest loobumist.

Koostööpartnerid