ERAA põhikiri

EESTI RAHVUSVAHELISTE AUTOVEDAJATE

ASSOTSIATSIOONI  (ERAA)

P Õ H I K I R I

I      ÜLDSÄTTED JA EESMÄRGID

Artikkel 1      Üldsätted

1.1. Autovedusid teostavate ettevõtjate vabatahtliku ühenduse nimi on Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon, lühendatult ERAA (edaspidi: Assotsiatsioon).
1.2. Assotsiatsiooni asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.3. Assotsiatsioon on kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik (mittetulundusühing) koos kõigi juriidilistele isikutele kuuluvate seadusjärgsete õigustega.
1.4. Assotsiatsioon kasutab oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Assotsiatsioon ei jaota kasumit oma liikmete vahel.
1.5. Assotsiatsioon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest, rahvusvahelistest kokkulepetest ning käesolevast põhikirjast.  
1.6. Assotsiatsioon vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu talle kuuluva varaga, millele kooskõlas seaduste ja teiste õigusaktidega võib pöörata sissenõude. Assotsiatsioon ei vastuta oma liikmete kohustuste eest, kui see ei tulene rahvusvahelistest konventsioonidest.
1.7. Liikmed ei vastuta Assotsiatsiooni kohustuste eest, kui see ei tulene rahvusvahelistest konventsioonidest. Liikmel ei ole õigust Assotsiatsiooni varale.

Artikkel 2      Eesmärgid ja nende saavutamise vahendid

2.1. Assotsiatsiooni eesmärgiks on autoveonduse kui tegevusala arendamine ning liikmete huvide ja õiguste kaitsmine. Assotsiatsioon on tööandjate ühendus sellest tulenevate seadus-järgsete õiguste ja kohustustega.
2.2. Oma eesmärgi saavutamiseks  Assotsiatsioon:
2.2.1. esindab oma liikmeid, sealhulgas läbirääkimistel riigiasutuste ja töötajate esindus-organisatsioonidega;
2.2.2. osaleb autovedusid reguleerivate õigusaktide väljatöötamisel, sealhulgas tolliküsimusi, veolepingut ja liiklusohutust reguleerivate õigusaktide ja juhendmaterjalide väljatöötamisel ja harmoniseerimisel ning sõlmib vastavaid leppeid;
2.2.3. kogub ja analüüsib autoveoalast informatsiooni, peab sellekohaseid andmebaase ning osutab informatsioonialaseid teenuseid;
2.2.4. on rahvusvahelistes kokkulepetes ja õigusaktides ettenähtud juhtudel tagatis-organisatsiooniks autoveoalaste konventsioonide täitmisel;
2.2.5. asutab vajadusel liikmete huvides fonde;
2.2.6. Assotsiatsiooni liikmetele vajalike teenuste osutamiseks asutab vajadusel äriühinguid või osaleb neis või on liikmeks tulu taotlevates organisatsioonides;
2.2.7. tegeleb veondusalase kirjastustegevuse ja reklaamiga;
2.2.8. korraldab autoveondusalast koolitust;
2.2.9. teostab oma liikmete huvides muid toiminguid, mis ei ole vastuolus seaduse ja käesoleva põhikirjaga.

II      LIIKMED

Artikkel 3      Liikmed ja liikmekandidaadid

3.1. Assotsiatsiooni liikmeteks võivad olla autotranspordivahendeid valdavad ettevõtjad, kes on vähemalt kaks aastat teostanud autovedusid, asuvad Eesti Vabariigis ja on registreeritud Eesti Vabariigi seaduste kohaselt ning kelle registreerimisest liikmekandidaadina on möödunud vähemalt kaks aastat.
3.2. Assotsiatsiooni liikmekandidaadid võivad olla autotranspordivahendeid valdavad ette-võtjad, kes teostavad autovedusid, asuvad Eesti Vabariigis ja on registreeritud Eesti Vabariigi seaduste kohaselt.
3.3. Juriidilisest isikust Assotsiatsiooni liikme või liikmekandidaadi esindajaks on juhatuse liige või prokurist.

Artikkel 4      Liikmeks vastuvõtmine ja liikmekandidaadiks registreerimine

4.1. Assotsiatsiooni liikmeks vastuvõtmise või liikmekandidaadiks registreerimise avalduse vaatab läbi Nõukogu kolme kuu jooksul avalduse laekumise kuupäevast arvates ning teatab otsusest avaldajale. Avalduse esitanud ettevõtjate ärinimed avaldatakse Assotsiatsiooni infoväljaandes.
4.2. Avaldusele lisatakse ettevõtja äriregistris registreerimist kinnitavad dokumendid, tõend sisseastumismaksu tasumise kohta ning majandutegevust ja kohast finantsseisu tõendavad dokumendid vastavalt Volikogu poolt kehtestatud korrale.
4.3. Liikmeks vastuvõtmise või liikmekandidaadiks registreerimise avalduse rahuldamata-jätmisel ei pea Nõukogu oma otsust põhjendama ja tasutud sisseastumismaks tagastatakse ettevõtjale kahe kuu jooksul otsuse tegemisest.
4.4. Assotsiatsiooni liikmetel on õigus pöörduda Volikogu poole juhtudel, kui Nõukogu on liikme vastuvõtmisel või liikmekandidaadi registreerimisel rikkunud seaduse või käesoleva põhikirja sätteid.
4.5. Registreeritud liikmekandidaatide ja liikmeks vastuvõetud ettevõtjate ärinimed avaldatakse Assotsiatsiooni infoväljaandes ühe kuu jooksul.    

Artikkel 5      Liikme ja liikmekandidaadi õigused

5.1. Assotsiatsiooni liikmel on õigus:
5.1.1. võtta osa Üldkogu istungitest või külalisena Volikogu istungist;
5.1.2. valida ja olla valitud Volikogu, Nõukogu või Revisjonikomisjoni liikmeks;
5.1.3. pärida aru ja saada teavet Volikogult, Nõukogult, Juhatuselt või Revisjonikomisjonilt Assotsiatsiooni tegevust puudutavates küsimustes;
5.1.4. kasutada Assotsiatsiooni poolt osutatavaid teenuseid;
5.1.5. võtta osa Assotsiatsiooni poolt korraldatud üritustest;
5.1.6. teha ettepanekuid ja avaldada arvamust Assotsiatsiooni töö tõhustamiseks;
5.1.7. välja astuda Assotsiatsioonist, teatades oma otsusest kirjalikult Nõukogule;
5.1.8. saada tagasi tagatisena tasutud vahendid Assotsiatsioonist lahkumisel pärast kohustuste täitmist Assotsiatsiooni ees.
5.2. Assotsiatsiooni liikmekandidaadil on liikmega võrdsed õigused, välja arvatud õigus hääletada Üldkogu ja Volikogu istungitel ning valida või olla valitud Volikogu, Nõukogu või Revisjonikomisjoni liikmeks.

Artikkel 6      Liikme ja liikmekandidaadi kohustused

6.1. Assotsiatsiooni liige ja liikmekandidaat on kohustatud:
6.1.1. järgima käesolevat põhikirja ning täitma Üldkogu ja teiste juhtorganite nende pädevuse piires tehtud otsuseid;
6.1.2. andma enda kohta tõest informatsiooni;
6.1.3. teatama Assotsiatsioonile oma aadressi, sidevahendite numbrid ja teda esindama õigustatud isikute nimed ning viivitamatult teatama nende muutumisest;
6.1.4. teatama viivitamatult Assotsiatsioonile enda kui juriidilise isiku ümberkujundamise, ühinemise, jagunemise või tegevuse lõpetamise otsuse vastuvõtmisest, samuti omanike ringi muutumisest, kui nende osalus on  10 protsenti ja enam;
6.1.5. tasuma tähtaegselt ja täies ulatuses Assotsiatsiooni liikmemaksu või liikme-kandidaadimaksu, mille suuruse ja tasumise korra määrab Volikogu, samuti täitma muid rahalisi kohustusi Assotsiatsiooni ees, mis tulenevad kuulumisest Assotsiatsiooni või Assotsiatsiooni teenuste kasutamisest.

Artikkel 7      Liikme ja liikmekandidaadi väljaastumine

7.1. Assotsiatsiooni liikmel või liikmekandidaadil on õigus avalduse alusel Assotsiatsioonist välja astuda igal ajal, esitades kirjaliku avalduse Nõukogule kolmkümmend (30) kalendripäeva ette. Liige või liikmekandidaat loetakse Assotsiatsioonist väljaastunuks pärast etteteatamistähtaja möödumist.
7.2. Assotsiatsioonist väljaastumine ei vabasta liiget või liikmekandidaati avalduse esitamise  majandusaasta eest liikmemaksu või liikmekandidaadimaksu tasumisest ning teiste rahaliste kohustuste täitmisest Assotsiatsiooni ees, mis on tekkinud tema liikmeks või liikmekandidaadiks oleku ajal. Assotsiatsioonist välja astunud liikmel või liikmekandidaadil ei ole õigust tasutud sisseastumis-, liikmemaksu ja liikmekandidaadimaksu tagastamisele ega Assotsiatsiooni varale, välja arvatud tema poolt tagatisena tasutud ja kasutamata rahalised vahendid.

Artikkel 8      Liikme väljaarvamine või liikmekandidaadi registrist kustutamine

8.1. Nõukogu võib liikme Assotsiatsioonist välja arvata või liikmekandidaadi registrist kustutada, kui ta:
8.1.1. ei ole tähtaegselt tasunud liikmemaksu või liikmekandidaadimaksu pärast vastavat kirjalikku meeldetuletust ühe kuu jooksul;
8.1.2. ei täida põhikirjajärgseid kohustusi ja Assotsiatsiooni juhtorganite otsuseid;
8.1.3. on kaotanud õiguse teostada  autovedusid;
8.1.4. on olulisel määral kahjustanud Assotsiatsiooni;
8.1.5. ettevõtja suhtes on välja kuulutatud pankrot.
8.2. Assotsiatsiooni liikme väljaarvamise või liikmekandidaadi registrist kustutamise otsustab Nõukogu ja teatab viivitamatult kirjalikult liikmele või liikmekandidaadile tema Assotsiatsioonist väljaarvamise või registrist kustutamise otsusest ja selle põhjusest.
8.3. Liige või liikmekandidaat loetakse Assotsiatsioonist välja arvatuks või registrist kustutatuks kolmekümne (30) päeva pärast Nõukogu otsusest arvates. Juhul kui nimetatud tähtaja jooksul välja arvatud liige või registrist kustutatud liikmekandidaat heastab enda väljaarvamise või registrist kustutamise aluseks olnud minetused või omandab õiguse teostada autovedusid, võib Nõukogu taastada tema õigused Assotsiatsioonis kirjaliku avalduse alusel.
8.4. Liikme või liikmekandidaadi mittenõustumisel Nõukogu otsusega, on tal õigus nõuda väljaarvamise või registrist kustutamise otsustamisest Volikogu poolt. Väljaarvatud liige või registrist kustutatud liikmekandidaat peab oma mittenõustumisest Nõukogu otsusega teatama kolmekümne (30) päeva jooksul kirjalikult Nõukogule. Kuni Volikogu istungini on välja arvatud liikmel või registrist kustutatud liikmekandidaadil õigus kasutada Assotsiatsiooni teenuseid ja saada soodustusi.
8.5. Kui liikme väljaarvamise või liikmekandidaadi registrist kustutamise otsustab Volikogu, loetakse ta Assotsiatsioonist välja arvatuks või registrist kustutatuks Volikogu otsuse tegemisest.
8.6. Assotsiatsioonist väljaarvamine või registrist kustutamine ei vabasta liiget või liikmekandidaati Assotsiatsiooni ees rahaliste kohustuste täitmisest, mis on tekkinud tema liikmeks või liikmekandidaadiks oleku ajal, sealhulgas Assotsiatsioonist väljaarvamise või registrist kustutamise majandusaasta eest liikmemaksu või liikmekandidaadimaksu tasumisest. Assotsiatsioonist väljaarvatud liikmel või registrist kustutatud liikmekandidaadil ei ole õigust tasutud sisseastumis-, liikmemaksu ja liikmekandidaadimaksu tagastamisele ega Assotsiatsiooni varale.

III      JUHTIMINE

Artikkel 9      Juhtimis- ja kontrolliorganid, struktuur

9.1. Assotsiatsiooni kõrgeimaks organiks on Üldkogu.
9.2. Assostsiatsiooni juhtimisorganid on:
9.2.1. Volikogu;
9.2.2. Nõukogu;
9.2.3. Juhatus.
9.3. Üldkogu, Volikogu, Nõukogu ja Juhatus võivad moodustada komisjone ja töögruppe teatud ülesannete, probleemide ja küsimuste läbitöötamiseks.  
9.4. Assotsiatsiooni tööorganiks on sekretariaat, mida juhib Juhatus.
9.5. Assotsiatsiooni kontrolliorganiks on Revisjonikomisjon. Volikogu määrab Assotsiat-siooni raamatupidamise aruande ja tegevusaruande kontrollimiseks audiitori.
9.6. Assotsiatsiooni sekretariaat annab välja perioodilist infoväljaannet, mis on avatud kõigile liikmetele ja liikmekandidaatidele ettepanekute tegemiseks ja arvamuse avaldamiseks. Infoväljaandes avaldatakse ka liikmeks või liikmekandidaadiks vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise otsused, samuti Üldkogu, Volikogu ja Nõukogu istungite protokollid ja Üldkogule esitatavad materjalid.
9.7. Assotsiatsioonis demokraatliku juhtimise tagamiseks ja liikmete arvamustega arvestamiseks korraldavad Assotsiatsiooni juhtimisorganid Assotsiatsiooni jaoks oluliste küsimuste vastuvõtmiseks küsitlusi, mille tulemuste arvesse võtmine on kohustuslik Nõukogule ja Juhatusele juhul, kui üle poole liikmetest on küsitluses osalenud.

IV      ÜLDKOGU

Artikkel 10      Üldkogu

10.1. Assotsiatsiooni kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, mida nimetatakse Üldkoguks. Üldkogu istungid on korralised ja erakorralised.
10.2. Korralise Üldkogu istungi kutsub kokku Juhatus vähemalt kord kahe aasta jooksul põhikirjas ettenähtud korras.
10.3. Juhatus peab Üldkogu istungi kokku kutsuma, kui sellise nõudmise on esitanud vähemalt 1/10 Assotsiatsiooni liikmetest, Volikogu  või Revisjonikomisjon.
10.4. Kui Juhatus ei kutsu kokku Erakorralist Üldkogu istungit kahe kuu jooksul punktis 10.3. nimetatud nõudmise esitamisest, on nõude esitanutel õigus Üldkogu istung ise kokku kutsuda samas korras Juhatusega.

Artikkel 11      Üldkogu kokkukutsumise teade

11.1. Juhatus saadab teate Üldkogu istungi toimumise aja, koha ja päevakorra kohta Assotsiatsiooni liikmetele ja liikmekandidaatidele vähemalt neliteist (14) päeva enne Üldkogu istungi toimumist talle teatatud viimasel aadressil.
11.2. Üldkogu istungi kokkukutsumise teade avaldatakse Assotsiatsiooni infoväljaandes vähemalt kolmkümmend (30) päeva enne Üldkogu istungi toimumist.

Artikkel 12      Üldkogu pädevus

12.1. Üldkogu pädevusse kuulub:
12.1.1. põhikirja muutmine;
12.1.2. Assotsiatsiooni eesmärgi muutmine;
12.1.3. Assotsiatsiooni ühinemise, jagunemise ning tegevuse lõpetamise otsustamine;
12.1.4. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste juhtimisorganite pädevusse.

Artikkel 13      Üldkogu istungi läbiviimine

13.1. Üldkogu on pädev vastu võtma otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle 40 % liikmetest.
13.2. Kui Üldkogul ei ole otsuste tegemiseks nõutavat osalust või esindatust, kutsutakse Juhatuse poolt määratud ajal kahe nädala jooksul kokku uus Üldkogu sama päevakorraga. Selliselt kokku kutsutud uus Üldkogu on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata Üldkogul osalenud või esindatud liikmete arvust.
13.3. Üldkogu on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on Üldkogu kokkukutsumisel teatavaks tehtud.
13.4. Üldkogust osavõtvate hääleõiguslike liikmete enamuse tahtel võib Üldkogu arutamiseks võtta mistahes Assostsiatsiooni tegevust puudutavaid küsimusi.
13.5. Üldkogule esitatavad otsuse projektid avaldatakse vähemalt kaks (2) nädalat enne Üldkogu istungi toimumist.
13.6. Üldkogu istungit juhib President või teda asendav Nõukogu liige.

Artikkel 14      Üldkogu otsus

14.1. Üldkogu otsused võetakse vastu, kui nende poolt hääletab üle poole Üldkogul osalenud liikmetest või nende esindajatest, välja arvatud käesoleva põhikirja artikli 12 punktides 12.1.1. ja 12.1.3. sätestatud juhtudel, milliste otsuste vastuvõtmiseks on vajalik üle 2/3 Üldkogu istungil osalevate liikmete häältest ja punktis 12.1.2. sätestatud juhul, millise otsuse vastuvõtmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek ning muudel seaduses sätestatud juhtudel.
14.2. Üldkogu otsusel on hääletamine avalik või salajane.
14.3. Üldkogu otsus loetakse vastu võetuks Üldkogu kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Assotsiatsiooni liikmed.
14.4. Igal Assotsiatsiooni liikmel on Üldkogus üks hääl. Liige ei või hääletada, kui otsus-tatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või liikmega või temaga seotud isiku vastu nõude esitamist või sellest loobumist.

V      VOLIKOGU

Artikkel 15      Koosseis

15.1. Üldkogu istungite vahelisel ajal täidab Üldkogu ülesandeid volinike koosolek, mida nimetatakse Volikoguks.
15.2. Volikogu liikmete arv on üks kahekümnendik (1/20) kuni üks kümnendik (1/10) Assotsiatsiooni liikmete arvust. Volikogu liikmed valitakse Assotsiatsiooni liikmete poolt nende esindajate hulgast. Volikogu liikmekandidaat esitab Nõukogule kümne (10) Assotsiatsiooni liikme toetusallkirjad. Assotsiatsiooni liikmel on õigus anda üks toetusallkiri. Juhatus kontrollib esitatud dokumente ja volitusi ning avaldab valimistulemused hiljemalt  kolmekümne (30) päeva jooksul Assotsiatsiooni infoväljaandes.
15.3. Volikogu liikme volitused kehtivad kuni vastav Volikogu liige on õigustatud seadusjärgselt esindama Assotsiatsiooni liiget, mille esindajana ta oli valitud Volikokku. Esindusõiguse kaotamisel või kui liige on välja astunud või välja arvatud Assotsiatsioonist või kolme (3) toetaja kaotamisel lõpevad Volikogu liikme volitused ja teda valinud Assotsiatsiooni liikmetel on õigus valida uus Volikogu liige.

Artikkel 16      Volikogu pädevus

16.1. Volikogu pädevusse kuulub:
16.1.1. Nõukogu liikmete ja Assotsiatsiooni Presidendi valimine ja tagasikutsumine;
16.1.2. Nõukogu liikmete ja Presidendi tasu suuruse ja tasustamise korra kindlaksmääramine;
16.1.3. sisseastumis-, liikme-ja liikmekandidaadimaksu suuruse ja tasumise korra kindlaks-määramine;
16.1.4. Revisjonikomisjoni liikmete valimine ja põhimääruse kinnitamine;
16.1.5. Revisjonikomisjoni liikmete tasu suuruse ning tasustamise korra kindlaksmääramine;
16.1.6. Assotsiatsiooni tegevuse aruande, raamatupidamise aastaaruande ja audiitori järeldus-otsuse ja Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;
16.1.7. Nõukogu poolt esitatud järgneva aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
16.1.8. fondide asutamine Assotsiatsiooni poolt;
16.1.9. Nõukogu või Juhatuse liikmetega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Assotsiatsiooni esindaja määramine;
16.1.10. Assotsiatsiooni poolt tema liikmete huvides äriühingute asutamise või nendes osalemise otsustamine;
16.1.11. kinnisasjade omandamise, võõrandamise ja asjaõigusega koormamise otsustamine;
16.1.12. teistesse organisatsioonidesse liikmeks astumise otsustamine;
16.1.13. audiitori määramine.

Artikkel 17      Volikogu istung

17.1. Volikogu peab oma istungeid vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks (2) korda aastas. Volikogu istungi kutsub kokku Juhatus Nõukogu ülesandel, teatades Volikogu liikmetele istungi aja ja koha vähemalt neliteist (14) päeva enne istungi toimumist. Assotsiatsiooni liikmetel on õigus viibida Volikogu istungitel.
17.2. Volikogu istung on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool Volikogu liikmetest. Volikogu otsused võetakse vastu Volikogu kohalviibivate liikmete liht-häälteenamusega. Volikogu istungil  võib osaleda Juhatus.
17.3. Volikogu istungit juhatab President või teda asendav Nõukogu liige.

VI      NÕUKOGU

Artikkel 18      Koosseis

18.1. Nõukogu on üheksaliikmeline. Nõukogu liikmed valitakse Volikogu poolt Assotsiatsiooni liikmete või nende esindajate hulgast. Nõukogu koosneb Presidendist ja kaheksast liikmest.
18.2. Volikogu valib Presidendi Nõukogu esimehe ülesannetes, kes korraldab ja juhib Nõukogu tööd.
18.3. Nõukogu liige valitakse kolmeks aastaks. Igal aastal uuendatakse 1/3 Nõukogu koosseisust. Nõukogu liige võib olla valitud järjestikku ühe Nõukogu koosseisu liikmeks. President võib olla valitud ka teiseks perioodiks.
18.4. Nõukogu liikme volitused kehtivad kuni vastav Nõukogu liige on õigustatud esindama Assotsiatsiooni liiget. Juhul kui Nõukogu liige ei oma Assotsiatsiooni liikme esindusõigust või kui liige on välja astunud või välja arvatud Assotsiatsioonist, asendatakse ta  Nõukogu valimistel järgmisena enim hääli saanud kandidaadiga. Vähem kui aasta olnud asendusliige võib kandideerida ka teiseks perioodiks.

Artikkel 19      Nõukogu pädevus

19.1. Nõukogu planeerib Assotsiatsiooni tegevust tema eesmärkide saavutamiseks ja korraldab Assotsiatsiooni juhtimist ning teostab järelevalvet Juhatuse tegevuse üle. Nõukogu koostab Assotsiatsiooni tegevuskava ja esitab selle koos järgneva aasta eelarvega Volikogule kinnitamiseks. Nõukogu esitab Volikogule Assotsiatsiooni tegevuse aruande, raamatu-pidamise aruande ja audiitori järeldusotsuse.  
19.2. Nõukogu pädevusse kuulub:
19.2.1. liikmeks vastuvõtmise ja liikmekandidaadiks registreerimise avalduste läbivaatamine ja otsuse tegemine;
19.2.2. liikme või liikmekandidaadi lahkumisavalduste läbivaatamine ja kinnitamine, Assotsiatsioonist välja arvamise ja registrist kustutamise otsustamine;
19.2.3. Assotsiatsiooni Juhatuse määramine ja Juhatusega lepingu sõlmimine;
19.2.4. registrisse kantud vallasasjade omandamise, võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine;
19.2.5. Assotsiatsiooni finantsseisundi kontrollimine, vajaduse korral eelarve muutmine eelarve piires eelarve kuluartiklite osas;
19.2.6. laenude ja võlakohustuste võtmine ning tagamine, mis väljuvad kinnitatud eelarve piiridest.

Artikkel 20      Nõukogu istung

20.1. Nõukogu peab oma istungeid vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kuus. Istungi kutsub kokku Juhatus Presidendi või teda asendava Nõukogu liikme ülesandel, teatades Nõukogu liikmetele istungi toimumise aja ja koha vähemalt viis (5) päeva enne istungi toimumist.
20.2. Nõukogu istung on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt kaks kolmandikku (2/3) Nõukogu liikmetest. Nõukogu otsused võetakse vastu Nõukogu kohalviibinud liikmete lihthäälteenamusega. Nõukogu istungil osaleb Peasekretär.
20.3. Nõukogu istungit juhatab President või teda asendav Nõukogu liige.  

VII      JUHATUS

Artikkel 21      Juhatus

21.1. Nõukogu määrab Presidendi ettepanekul juhatuse esimehe õigustes Peasekretäri, kes korraldab Assotsiatsiooni ja sekretariaadi igapäevast tegevust ja esindab Assotsiatsiooni ainuisikuliselt.
21.2. Peasekretäri ettepanekul määrab Nõukogu kuni neli (4) juhatuse liiget. Assotsiatsiooni  esindusõigus on  Juhatuse kahel liikmel ühiselt.
21.3. Juhatuse liikmed ei või olla seotud ega omada majanduslikku huvi autovedusid teostavas äriühingus ega olla tema juhtimisorgani liige.
21.4. Juhatuse pädevusse kuulub:
21.4.1. sekretariaadi moodustamine, selle töökorraldus ja vastutus sekretariaadi efektiivse töö eest;
21.4.2. Üldkogu ja juhtimisorganite poolt vastu võetud otsuste täitmise korraldamine;
21.4.3. Assotsiatsiooni infoväljaande välja andmise ja levitamise organiseerimine;
21.4.4. raamatupidamise korraldamine;
21.4.5. tegevuse aruande ja raamatupidamise aruande koostamine ja esitamine Nõukogule;
21.4.6. eelarve koostamine ja esitamine Nõukogule;
21.4.7. Assotsiatsiooni esindamine ja Assotsiatsiooni nimel lepingute sõlmimine.

VIII      REVISJONIKOMISJON

Artikkel 22      Koosseis

22.1. Revisjonikomisjon on kolmeliikmeline, koosnedes Assotsiatsiooni liikmetest või nende seadusjärgsetest esindajatest. Revisjonikomisjon valib oma liikmete hulgast Revisjonikomisjoni esimehe.
22.2. Volikogu valib Revisjonikomisjoni kaheks aastaks ja kinnitab Revisjonikomisjoni põhimääruse. Revisjonikomisjoni liikmeks võib olla järjest kaks perioodi.
22.3. Revisjonikomisjoni liige ei või olla samaaegselt Nõukogu ega Juhatuse liige.

Artikkel 23      Revisjonikomisjoni pädevus

23.1. Revisjonikomisjon kontrollib Assotsiatsiooni tegevust ja esitab oma töö kohta aruande Volikogule.
23.2. Revisjonikomisjon on kohustatud vastama liikmete poolt esitatud arupärimistele Assotsiatsiooni tegevust puudutavates küsimustes kolmekümne (30) päeva jooksul.

IX      FINANTSID

Artikkel 24      Vahendid

24.1. Assotsiatsiooni vahendid moodustuvad:
24.1.1. sisseastumismaksudest;
24.1.2. iga-aastastest liikmemaksudest;
24.1.3. teenustasudest;
24.1.4. Assotsiatsioonile kuuluva omandi tuludest;
24.1.5. liikme ja liikmekandidaatide poolt sissemakstud tagatistest.
24.2. Assotsiatsiooni majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
24.3. Assotsiatsiooni rahaliste vahendite kasutamise õigus eelarves ettenähtud mahus kuulub Juhatusele, kes esitab hiljemalt 31.oktoobriks Nõukogule läbivaatamiseks põhjendatud kulutustega järgmise majandusaasta tasakaalustatud eelarve.

X      TEGEVUSE LÕPETAMINE

Artikkel 25      Tegevuse lõpetamine

25.1. Assotsiatsiooni lõpetamise alused on:
25.1.1. Üldkogu otsus;
25.1.2. pankrotimenetluse alustamine Assotsiatsiooni suhtes;
25.1.3. muud seadusega ettenähtud alused.

Artikkel 26      Likvideerijad

26.1. Assotsiatsiooni tegevuse lõpetamise otsuse vastuvõtmisel valitakse Üldkogu poolt likvi-deerijad ja määratakse viimase istungi toimumise aeg. Üldkogu määrab kindlaks likvideerijate tasu suuruse ja tasustamise korra. Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus.
26.2. Juhatuse volitused lõpevad likvideerimisotsuse vastuvõtmisel. Juhatus annab asjaajamise ja vara üle likvideerijatele seaduses ettenähtud tähtaja jooksul. Likvideerijatel on seaduses sätestatud juhatuse liikmete õigused ja kohustused.  
26.3. Likvideerijad võivad teha vaid neid tehinguid, mis on vajalikud Assotsiatsiooni likvideerimiseks. Likvideerijate tegevuse tulemused vormistatakse lõppaktiga, mis esitatakse kinnitamiseks viimasele Üldkogu istungile.
26.4. Likvideerijad lõpetavad Assotsiatsiooni tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad Assotsiatsiooni vara, rahuldavad võlausaldajate nõuded ning jaotavad pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara Üldkogu poolt ettenähtud alustel ja korras liikmete vahel sõltuvalt liikme või liikmekandidaadi osalusest Assotsiatsiooni rahaliste vahendite loomisel.
26.5. Kui Assotsiatsiooni varast ei jätku võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamiseks, peavad likvideerijad esitama pankrotiavalduse.

Artikkel 27      Assotsiatsiooni ühinemine ja jagunemine

27.1. Assotsiatsiooni ühinemise või jagunemise otsustab Üldkogu, kui selle poolt on üle 2/3 istungil osalenud liikmete häältest. Assotsiatsiooni ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.

Põhikirja muutmise kanne Äriregistris kinnitatud 15.07.2002.a.

Koostööpartnerid