Juhis vedaja finantssuutlikkuse nõudele vastavuse kontrollimiseks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikkel 3 lõike 1 punkti c kohaselt peab vedaja tegevusalal tegutsev ettevõtja vastama finantssuutlikkuse nõudele. Määrusega kehtestatud finantssuutlikkuse nõude eesmärgiks on tagada vedaja tegevuse nõuetekohane käivitamine ja haldamine. Määruse artiklis 7 on sätestatud finantssuutlikkuse nõude sisu.

Määruse artikli 7 lõike 1 kohaselt vastab vedaja finantssuutlikkuse nõudele, kui tema käsutuses on igal aastal omakapitali ühe kasutatava sõiduki kohta vähemalt 9000 euro ulatuses ning 5000 eurot iga järgmise kasutatava sõiduki kohta. Sõidukite puhul, mille lubatud täismass ületab 2,5 tonni, kuid ei ületa 3,5 tonni, on omakapitali nõue esimese sõiduki kohta 1800 eurot ja iga järgneva sõiduki kohta 900 eurot.

Omakapitali olemasolu tõendab audiitori või nõuetekohaselt akrediteeritud (vastavalt volitatud) isiku poolt kinnitatud majandusaasta aruanne.

Erandina määruse artikkel 7 lõikest 1 võib vedaja oma finantssuutlikkust tõendada ka muu dokumendiga, milleks võib olla pangatagatis või kindlustus (näiteks kutsealane vastutuskindlustus) ühelt või mitmelt pangalt, finants- või kindlustusasutuselt, kes annavad eespool nimetatud rahasummade (9000 eurot ühe kasutatava sõiduki (1800 eurot kui sõiduki lubatud täismass on kuni 3,5 tonni) ning 5000 eurot iga järgmise kasutatava sõiduki kohta (900 eurot kui sõiduki lubatud täismass on kuni 3,5 tonni)) kohta vedajale tagatise. Nimetatud tagatise andev asutus (pank, finants- või kindlustusasutus) peab asuma liikmesriigis, kus vedaja taotleb ühenduse tegevusluba.

Määruse (EÜ) nr 1071/2009 artiklis 7 sätestatud finantssuutlikkuse nõude puhul on tegemist miinimumnõudega, millele peab vedaja vastama kogu ühenduse tegevusloa kehtivusaja jooksul.

Eestis kontrollitakse vedaja finantssuutlikkuse nõudele vastavust ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja (veoseveol) või ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjateveol) andmisel ja vajaduse korral mis tahes muul ajal ühenduse tegevusloa kehtivusaja jooksul.

Selleks, et kindlaks teha, kas Eestis asutatud vedaja vastab määruses (EÜ) nr 1071/2009 sätestatud finantssuutlikkuse nõudele, arvutatakse vastavalt vedaja kasutuses olevatele sõidukite arvule välja rahaline summa, mille väärtuses peab vedajal olema omakapitali eelmise majandusaasta aruande järgi. Näiteks: kui vedaja kasutuses on 3 mootorsõidukit, millele vedaja taotleb ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja/tõestatud koopiat, peab vedajal olema vähemalt 19 000 euro (9000 + 5000 + 5000 euro) väärtuses omakapitali. Kui vedaja kasutab nii alla 3,5 t kui üle 3,5 t lubatud täismassiga sõidukeid, siis on esimese sõiduki kohta nõutav omakapitali suurus 9000 eurot, iga järgmise alla 3,5 tonnise lubatud täismassiga sõiduki kohta 900 eurot ning iga järgmise üle 3,5 tonnise lubatud täismassiga sõiduki kohta 5000 eurot. Kui vedaja kasutab ainult sõidukeid lubatud täismassiga kuni 3,5 tonni, siis on esimese sõiduki kohta nõutav omakapitali suurus 1800 eurot ning iga järgmise sõiduki kohta 900 eurot.

Majandusaasta aruandena võetakse arvesse äriregistri teabesüsteemis avaldatud käimasolevale aastale eelneva majandusaasta aruannet ja selles sisalduvat omakapitali suurust. Kui vedaja taotleb ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja/tõestatud koopiat käimasoleva aasta I pooles (s.t. enne eelmise majandusaasta aruande auditeerimist ja/või äriregistrile esitamist), võetakse arvesse äriregistri teabesüsteemis avaldatud üle-eelmise majandusaasta aruandes sisalduvat omakapitali suurust.. Kui aruandes toodud omakapitali suurus on piisav soovitud arvu kinnitatud ärakirjade/tõestatud koopiate väljastamiseks, siis on see finantssuutlikkuse osas aluseks, et kinnitatud ärakirjad/tõestatud koopiad vedajale väljastada. Äriregistri teabesüsteemis avaldatud vedaja majandusaasta aruanne peab olema koostatud ja kinnitatud vastavalt Eestis kehtivatele seadustele (raamatupidamise seadus, audiitortegevuse seadus, äriseadustik). Kui tuleb ilmsiks, et vedaja majandusaasta aruandes toodud omakapitali andmete puhul on tegemist valeandmetega, võib ühenduse tegevusloa andja alustada menetlust, mis on ette nähtud valeandmete esitamise korral, kaasa arvatud ühenduse tegevusloa ja/või selle kinnitatud ärakirja/tõestatud koopia kehtivuse peatamine või kehtetuks tunnistamine.

Kui äriregistri teabesüsteemis avaldatud vedaja majandusaasta aruandes toodud omakapitali suurus ei ole piisav kinnitatud ärakirja/tõestatud koopia väljastamiseks, võib kinnitatud ärakirja/tõestatud koopia andja puudujääva summa ulatuses aktsepteerida erandina:

- pangatagatise või –garantii summat,

- kutsealase vastutuskindlustuse poliisi kindlustussummat,

- audiitori aruandega kinnitatud bilansis (vahebilansis) toodud omakapitali suurust või

- vedaja juhatuse liikme ja raamatupidaja poolt kinnitatud bilansis (vahebilansis) toodud omakapitali  suurust. Juhatuse liikme ja raamatupidaja poolt esitatava kinnituse vormi leiate siit

Pangatagatisele või –garantiile peab olema kantud, et see dokument on ette nähtud esitamiseks ERAA-le ja et nimetatud dokumendis toodud summa ulatuses tõendatakse vedaja vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1071/2009 kehtestatud finantssuutlikkuse nõudele.

Pangatagatise või –garantii ja kutsealase vastutuskindlustuse poliisi kehtivusaja lõppedes tuleb vedajal esitada uued dokumendid finantssuutlikkuse nõudele vastavuse tõendamiseks (kui äriregistri teabesüsteemis avaldatud majandusaasta aruandes toodud omakapitali suurus ei ole piisav).

Vedajale antud ühenduse tegevusloa kehtivusaja jooksul on ERAA-l mis tahes ajal õigus kontrollida, kas vedaja vastab finantssuutlikkuse nõudele. Kui ilmneb, et vedaja ei vasta finantssuutlikkuse nõudele, tehakse vedajale ettekirjutus ja võib vastavalt määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 13 lõikele 1 anda vedajale mitte pikema kui 6 kuulise tähtaja, mille jooksul on vedajal võimalik oma finantssuutlikkust parandada ja oma vastavust nimetatud nõudele eelpool kirjeldatu kohaselt tõendada. Juhul kui ettekirjutuse tegemisest 6 kuu möödumisel vedaja endiselt ei vasta finantssuutlikkuse nõudele, on ERAA-l õigus vedajale antud ühenduse tegevuslao või selle kinnitatud ärakirja/tõestatud koopia kehtivus peatada või kehtetuks tunnistada.      

Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda ERAA-st Ermo Perolaineni tel. 60 62 060 või Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist Eda Rembeli tel. 62 56 427 poole.

 

Koostööpartnerid