Euroopa Liit - sõidu- ja tööaja arvestuse pidamine

17.05.2024

Euroopa Komisjoni liikumise peadirektoraat tuletab meelde järgmisi nõudeid sõidu- ja tööajaarvestuse minimaalsete ajavahemike kohta:

1. Vastavalt määruse (EL) nr 165/2014 artikli 33 lõikele 2 (ja vajaduse korral määruse (EÜ) nr 561/2006 artiklile 16) peab ettevõtja sõidumeerikute andmeid säilitama vähemalt ühe aasta pärast nende kasutamist.

2. Vastavalt direktiivi 2002/15/EÜ artikli 9 punktile b tuleb tööaja arvestust säilitada vähemalt kaks aastat. Need kirjed peaksid sisaldama direktiivi 2006/22/EL (muudetud direktiiviga 2020/1057) I lisa B osas loetletud dokumente, nimelt:

• iganädalased puhkeperioodid ja nende puhkeperioodide vahelised sõiduajad

• kahenädalase sõiduaja piirangu järgimine

• salvestuslehed, sõidukiüksuse ja juhikaardi andmed ning väljatrükid

• direktiivi 2002/15/EÜ artiklites 4, 5 ja 7 sätestatud maksimaalse keskmise nädala tööaja, vaheaegade ja öötöö nõuete järgimine

• ettevõtjate kohustuste täitmine seoses juhtide majutuse ja juhtide töö korraldamisega vastavalt määruse (EÜ) nr 561/2006 artikli 8 lõigetele 8 ja 8a.

Siseriiklikul tasandil võivad liikmesriigid need miinimumperioodid ületada.

Allikas Euroopa Komisjon

Koostööpartnerid