Poola - muudatused SENT-süsteemis alates 1. jaanuarist 2025

10.07.2024

Uued kohustused SENT-süsteemiga seotud vedudele kehtestatakse alates 1. jaanuarist 2025.

Täna kehtib seiresüsteem SENT ainult valitud toodetele (Rahandusministeeriumi avaldatud nimekiri Carriage of goods subject to monitoring (SENT) - puesc.gov.pl). Alates 1. jaanuarist 2025 peavad aga kõik rahvusvahelist vedu teostavad EL-välised vedajad ja kabotaažvedude korral EL-du vedajad oma tegevusest teavitama.

Üksikasjalikud muudatused:

Väljaspool EL-tu registreeritud ettevõte, mis teostab vedusid järgmiste dokumentide alusel:

(1) Poola maanteeluba,

(2) ECMT litsents,

(3) erandid, mis vabastavad nende lubade omamise kohustusest,

on kohustatud teavitama transpordist Poola territooriumil SENT-süsteemi kaudu. See kohustus tuleb täita enne veo alustamist Poola Vabariigi territooriumil. Tuleb hankida viitenumber.

Kohustus puudutab ka ELus registreeritud vedajaid, kes teostavad kabotaažvedusid.

Samuti on ettevõtetel kohustus andmeid viivitamatult uuendama.

Ettevõte peab kogu SENT-süsteemiga hõlmatud veotoimingu ajal tagama sõiduki geograafilise asukoha andmete reaalajas edastamise läbi GPS-seadme (OBU või väline asukohasüsteem (ZSL)) või nutitelefoni rakenduse e-TOLL PL.

Juht on kohustatud:

1. lülitama lokaatori sisse:

a) enne veo algust juhul, kui vedu algab Poolast (eksport). Kui Poola territooriumil on mitu laadimiskohta, tuleks süsteem sisse lülitada esimesest laadimiskohast,

b) Poola territooriumile sisenemisel, impordi või transiidi korral.

2. lokaatori tohib välja lülitada mitte varem kui:

a) kauba kohaletoimetamine Poola territooriumil asuvasse kauba kohaletoimetamise kohta on lõpetatud; ja mitme tarnekoha korral Poola territooriumil on kaup toimetatud viimasesse tarnekohata Poolas,

b) pärast veo lõpetamist Poola territooriumil.

Kui lokaator või väline asukoha määramise süsteem ei ole töötanud üle tunni aja, on juht kohustatud viivitamatult peatuma lähimas parkimisalas või parkimiskohas. ADR-veo korral on juht kohustatud peatama sõiduki lähimas parkimisalas arvestades ADR lepingu punktides 8.4 ja 8.5 sätestatut.

Vedu võib jätkata pärast:

1. lokaatori või välise asukohasüsteemi funktsionaalsuse taastamist või

2. kauba ümberlaadimist sõidukile, mis on varustatud funktsionaalse lokaatoriga või mille geograafilise asukoha andmed kantakse registrisse välisest asukohasüsteemist või

3. sõiduk on varustatud toimiva lokaatoriga või

4. või on sõidukile korraldatud ametlike plommide panemine või konvoi tellimine maksu- ja tolliameti poolt.

Viitenumber kehtib 10 päeva alates väljastamise kuupäevast. Pärast seda aega võib kaubavedu jätkata alles pärast uue viitenumbri saamist.

Saadetud teatis sisaldab järgmist:

1. Kaubavedu teostava välisriigi ettevõtte andmed, sealhulgas:

a) ees- ja perekonnanimi või nimi,

b) elukoha või registrijärgse asukoha aadress.

2. Kaubavedu teostava välisriigi ettevõtte maksukohustuslasena registreerimise number või number, millega järgi saab ettevõtte identifitseerida käibemaksu maksmiseks, kui ettevõte on kohustatud seda tegema.

3. Saatja andmed, sealhulgas:

a) ees- ja perekonnanimi või nimi,

b) elukoha või registrijärgse asukoha aadress.

4. Kaubasaaja andmed, sealhulgas:

a) ees- ja perekonnanimi või nimi,

b) elukoha või registrijärgse asukoha aadress.

5. Poola Vabariigi territooriumil kaubaveo alustamise koht ja kuupäev.

6. Poola Vabariigi territooriumil kaubaveo lõpetamise koht ja kuupäev.

7. Laadimisriik.

8. Mahalaadimise riik.

9. Veetava kaubaga kaasas oleva veodokumendi number.

10. Loa number ja juhul, kui:

a) CEMT loa alusel autoveo teostamine - selle loa number, kehtivusaeg, autovedaja elukohariik,

b) vabastus loa omamise kohustusest, maanteetranspordi valdkonnas Poola Vabariigile siduvate rahvusvaheliste lepingute või CEMT lubade sätete alusel - selle vabastuse õiguslik alus.

11. Veoks kasutatavate sõidukite registreerimisnumbrid.

12. Gelokaliseerimisandmete saatmiseks kasutatav seadme number (GPS-seade: OBU või väline asukohasüsteem (ZSL) või rakendus e-TOLL PL nutitelefonis).

Eraldi teatised on nõutavad, kui vedu teostatakse mitut vedu rohkem kui ühe teeloaga (samuti erandite korral).

Kui sõit sooritatakse ilma teavitamiseta SENT-süsteemis, loetakse sõit sooritatuks ilma kehtiva loata.

Kaubavedu teostav välismaa ettevõte on kohustatud andma juhile viitenumbri enne veo alustamist Poola territooriumil. Kui juht ei saa viitenumbrit või teatist asendavat dokumenti ja teatist asendava dokumendi aktsepteerimise kinnitust, on juht kohustatud kauba vedamise alustamisest keelduma.

Karistused:

• Juhile - kaubaveol ilma viitenumbrit või teatist asendavat dokumenti või teatist asendava dokumendi aktsepteerimise kinnitust esitamata - 1500 zlotti

• Ettevõttele - kaubaveo korral ilma SENT-registris registreerimata või puudulike või tegelikule olukorrale mittevastavate andmete ja teabe esitamise eest - 12 000 PLN

• Ettevõttele - kaubaveo puhul geograafilise asukoha andmete esitamise kohustuse rikkumise korral - 10 000 PLN

Allikas ZMPD

Koostööpartnerid