Tutvustus

Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA) on autovedusid teostavate ettevõtjate vabatahtlik ühendus. ERAA on asutatud 30 .oktoobril 1991.a. Tallinnas. 1992.aasta maikuust on ERAA Rahvusvahelise Maanteetranspordi Liidu (IRU) täisliige.

Assotsiatsiooni eesmärgiks on autoveonduse kui tegevusala arendamine ning liikmete huvide ja õiguste kaitsmine.
Oma eesmärgi saavutamiseks Assotsiatsioon:

 • esindab oma liikmeid, sealhulgas läbirääkimistel riigiasutuste ja töötajate esindus-organisatsioonidega;
 • osaleb autovedusid reguleerivate õigusaktide väljatöötamisel, sealhulgas tolliküsimusi, veolepingut ja liiklusohutust reguleerivate õigusaktide ja juhendmaterjalide väljatöötamisel ja harmoniseerimisel ning sõlmib vastavaid leppeid;
 • kogub ja analüüsib autoveoalast informatsiooni, peab sellekohaseid andmebaase ning osutab informatsioonialaseid teenuseid;
 • on rahvusvahelistes kokkulepetes ja õigusaktides ettenähtud juhtudel tagatisorganisatsiooniks autoveoalaste konventsioonide täitmisel;
 • asutab vajadusel liikmete huvides fonde;
 • assotsiatsiooni liikmetele vajalike teenuste osutamiseks asutab vajadusel äriühinguid või osaleb neis või on liikmeks tulu taotlevates organisatsioonides;
 • tegeleb veondusalase kirjastustegevuse ja reklaamiga;
 • korraldab autoveondusalast koolitust;
 • teostab oma liikmete huvides muid toiminguid, mis ei ole vastuolus seaduse ja käesoleva põhikirjaga.

Assotsiatsiooni kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, mida nimetatakse Üldkoguks. Üldkogu istungid on korralised ja erakorralised. Korralise Üldkogu istungi kutsub kokku Juhatus vähemalt kord kahe aasta jooksul põhikirjas ettenähtud korras.

Üldkogu pädevusse kuulub:
põhikirja muutmine, assotsiatsiooni eesmärgi muutmine, assotsiatsiooni ühinemise, jagunemise ning tegevuse lõpetamise otsustamine jm.
Üldkogu istungite vahelisel ajal täidab Üldkogu ülesandeid volinike koosolek, mida nimetatakse Volikoguks.

Volikogu pädevusse kuulub:
Nõukogu liikmete ja Assotsiatsiooni Presidendi valimine ja tagasikutsumine; sisseastumis-, liikme- ja liikmekandidaadimaksu suuruse ja tasumise korra kindlaksmääramine, Revisjonikomisjoni liikmete valimine ja põhimääruse kinnitamine, Assotsiatsiooni tegevuse aruande, raamatupidamise aastaaruande ja audiitori järeldusotsuse ja Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine jne.
 

Nõukogu liikmed valitakse Volikogu poolt Assotsiatsiooni liikmete või nende esindajate hulgast.
Nõukogu planeerib Assotsiatsiooni tegevust tema eesmärkide saavutamiseks ja korraldab Assotsiatsiooni juhtimist ning teostab järelevalvet Juhatuse tegevuse üle.

Nõukogu pädevusse kuulub:
liikmeks vastuvõtmise ja liikmekandidaadiks registreerimise avalduste läbivaatamine ja otsuse tegemine, Assotsiatsiooni Juhatuse määramine jne. Nõukogu määrab Presidendi ettepanekul juhatuse esimehe õigustes Peasekretäri, kes korraldab Assotsiatsiooni ja sekretariaadi igapäevast tegevust ja esindab Assotsiatsiooni ainuisikuliselt. Peasekretäri ettepanekul määrab Nõukogu kuni neli juhatuse liiget. Assotsiatsiooni esindusõigus on Juhatuse kahel liikmel ühiselt.

Juhatuse pädevusse kuulub:
sekretariaadi moodustamine, selle töökorraldus ja vastutus sekretariaadi efektiivse töö eest, Assotsiatsiooni juhtimisorganite poolt vastu võetud otsuste täitmise korraldamine, Assotsiatsiooni infoväljaande välja andmise ja levitamise organiseerimine jne. 

Revisjonikomisjon on kolmeliikmeline, koosnedes Assotsiatsiooni liikmetest või nende seadusjärgsetest esindajatest. Revisjonikomisjon kontrollib Assotsiatsiooni tegevust ja esitab oma töö kohta aruande Volikogule.

ERAA liikmeteks võivad olla autotranspordivahendeid valdavad ettevõtjad, kes on vähemalt kaks aastat teostanud autovedusid, asuvad Eesti Vabariigis ja on registreeritud Eesti Vabariigi seaduste kohaselt ning kelle registreerimisest liikmekandidaadina on möödunud vähemalt kaks aastat. ERAA liikmekandidaadid võivad olla autotranspordivahendeid valdavad ettevõtjad, kes teostavad autovedusid, asuvad Eesti Vabariigis ja on registreeritud Eesti Vabariigi seaduste kohaselt.

Praktilised küsimused, millega ERAA igapäevaselt tegeleb, on järgmised:

 • Esindab autovedajaid suhtes riigi ja selle ametiasutustega
 • Kogub ja edastab informatsiooni erinevate riikide veotingimuste, liikluspiirangute, seadusandluse ja muu veondustegevusega seonduva kohta
 • Väljastab sektori tegevuslube veose- ja sõitjateveo ettevõtetele
 • Väljastab veoseveo ärakirju ja sõitjateveo tõestatud koopiaid
 • Väljastab autojuhitunnistusi mittekodanikest autojuhtidele
 • Väljastab erinevate riikide veolube ja CEMT veoluba
 • Väljastab TIR märkmikke ja on TIR tollisüsteemi esindusasutus Eestis
 • Väljastab viisasid vedudeks viisanõudega riikidesse
 • Tegeleb paljude muude praktiliste küsimuste lahendamisega, mis aitavad kaasa autovedude arengule ja Eesti veofirmade konkurentsivõime tõstmisele Euroopas
 • Suhtleb oma liikmetega ja nõustab veondusalase tegevuse osas
 • Korraldab veondusalaseid koolitusi
 • Toetab veoettevõtete jätkusuutlikku arengut

Koostööpartnerid